Vår journalistik

Källkritikbyråns primära artikelform är faktagranskningar där vi försöker besvara frågan om ett påstående stämmer eller inte och om det finns fler omständigheter som läsaren behöver känna till.

Metod

Vi faktagranskar påståenden som vi blir uppmärksammade på eller själva upptäcker på sociala medier. Vi väljer påståenden genom klassisk nyhetsvärdering, alltså vad vi uppfattar att våra läsare vill veta om sin omvärld.

För att ett påstående ska bli aktuellt för granskning så ska det ha fått en större spridning, antingen genom att många personer delat det eller att många kan ha sett det via en inflytelserik avsändare eller delare. Vem är inflytelserik? Makthavare är inte bara offentliga personer utan det kan röra sig om anonyma konton som når många. Det andra alternativet är att påståendet riskerar att ha stor påverkan även om det ännu inte fått större spridning.

Vi skildrar spridning på olika sätt i våra artiklar, ibland med exempel och ibland med uppgifter om till exempel hur många interaktioner en granskad artikel fått på Facebook eller andra sociala medier-plattformar. De uppgifterna redovisas, precis som övrig rapportering, som situationen låg till vid publiceringstillfället.

Påståenden ska också vara avgränsade och möjliga att kolla. Vi är inte intresserade av att undersöka om någons åsikter är välgrundade, men om någon gjort ett påstående om ett sakförhållande som många undrar över om det stämmer eller inte så kan vi kolla det. Vi undersöker omständigheter och publicerar uppgifter som vi bedömer är sanna och relevanta för sakfrågan. Metoderna redovisas i artiklarna och vi välkomnar synpunkter. Hör gärna av dig!

Rättelser

Vi som skriver för Källkritikbyrån är journalister med lång erfarenhet. Men i nyhetsrapportering kan det alltid uppstå fel eller missförstånd. Har du sett något som du tycker att vi missuppfattat eller gjort fel? Har något sakförhållande förändrat sig efter publiceringen på ett såpass avgörande sätt att det borde framgå av artikeln? Hör av dig! Vi strävar efter att svara alla som hör av sig till oss.

Felaktiga uppgifter kommer att korrigeras snabbast möjligt.

Rättelser och uppdateringar kommer att tillfogas artiklar längst ner med tidpunkt.

Medieetiska avvägningar

Vi följer det svenska medieväsendets riktlinjer: här kan du läsa de etiska spelreglerna för press, radio och tv och de yrkesetiska reglerna för journalister.

Vad det innebär är bland annat att vi inte ska acceptera gåvor eller fördelar av olika slag som kan misstänkliggöra vår ställning som fria och självständiga journalister. Källkritikbyråns journalister är inte förtroendevalda eller medlemmar i några politiska partier och driver inte opinion i politiska frågor samt deltar inte i aktiviteter som kan sätta vårt oberoende i fråga. Vi som skriver får heller inte ge efter för påtryckningar för att stoppa befogade publiceringar eller skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.

Vårt mål är att göra oberoende journalistik där vi berättar om korrekta och relevanta uppgifter för våra läsare. Vi publicerar som regel inte identiteten på privatpersoner och anonymiserar därför namn och bild på användare i sociala medier.

Vi är anslutna till det svenska medieetiska systemet, det som tidigare kallades det pressetiska systemet. Det innebär att du som intervjuperson eller omskriven person i våra artiklar kan vända dig till Medieombudsmannen (tidigare Pressombudsmannen) och få din sak prövad. Här gör du det!

Källkritikbyråns ansvariga utgivare är Åsa Larsson.