Granskning

Nej, Europarådets resolution sätter inte stopp för vaccinpass

17 February 2021  |  |

Vaccinationsmotståndare har jublat över en spridd text om vaccinpass, diskriminering och Europarådet resolution 2361 – men den innehåller flera felaktigheter.

Artikeln i Nya tider.

Artikeln, som har fått spridning de senaste veckorna, kommer från den högerextrema tidningen Nya tider. Så här inleds texten:

Den 27 januari undertecknade Europarådet resolution 2361, som slår fast att vaccinationer i medlemsländerna inte får vara obligatoriska. Vidare får personer som inte är vaccinerade inte diskrimineras på något sätt. Detta stoppar effektivt planerna som till exempel Danmark har på att låta ”vaccinpass” styra vem som får resa eller besöka vissa platser. 

Det har fått människor att jubla i sociala medier. “Heja EU för en gång skull gör Ni nytta!🙏”, skriver en person i kommentarsfältet.

Kommentarer på Facebook.

Men att Europarådets resolution “effektivt stoppar planerna” på vaccinpass i till exempel Danmark stämmer inte.

– Resolutionen säger inte att medlemsstaterna inte får utfärda vaccinpass. Det är en felaktig tolkning av resolutionens innehåll som Nya tiders skribent gör, säger Gregor Noll, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.

Artikeln från Nya tider har över 16 000 interaktioner på Facebook, både i svenska och danska forum. Texten har också återpublicerats på bloggar och fått en del spridning på Twitter.

Av de många aspekterna som tas upp i resolutionen så har Nya tider tagit fasta på två punkter som säger att ingen ska tvingas ta vaccin, inte pressas till det och inte diskrimineras för sitt val. Här är den aktuella resolutionen.

Påståendena om resolution 2361 dyker upp lite här och där i kommentarsfält, och många har uppfattat det just så att resolutionen nu sätter stopp för vaccinpass.

Så här skriver en person:

Nu får inget land eller regering inom EU tvinga någon att ta vaccinet. De får inte trakasera eller diskriminera någon som inte tagit vaccinet. Samtidigt ska de upplysa alla medborgare om dessa rättigheter…. Detta innebär att ett vaccinpass inte är möjligt!!!
Dela vidare så att alla EUs medborgare får ta del av detta….

Inlägg på Facebook.

“Nu är det bestämt i EU att INGEN ska diskrimineras eller förbjudas resa om man vägrar vaccinera sig”, skriver en annan.

Vi tar det från början.

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation, ej att förväxla med den europeiska unionen (EU). Dess församling har en rådgivande funktion och kan till exempel inspirera till ny lagstiftning i medlemsstaterna. Det ligger inte inom församlingens mandat att ta fram eller anta juridiskt bindande regelverk.

– Den här resolutionen stoppar inte Danmarks vaccinpass, nej. Det är inte en dom, det är inte en lag och det är inte en konvention, utan det är ett politiskt instrument, säger Christoffer Badse, avdelningschef på Institut for Menneskerettigheder, Danmarks nationella institution för mänskliga rättigheter, till Källkritikbyrån.

Nya tider nämner i texten att resolutionerna inte är juridiskt bindande, men drar ändå slutsatser om dess effekt. Tidningen skriver att Danmark “vill låta vaccinpassen styra om man får tillgång till gallerior, idrottsevenemang och andra offentliga platser, kollektivtrafiken eller om man får resa utomlands. Glädjande nog sätter Europarådet nu bestämt stopp för dessa planer.”

Kommentar på en av de danska Facebook-sidorna.

Det stämmer att Danmark just nu håller på att ta fram vad man kallar för ett coronapass. Det kortsiktiga syftet är att underlätta för resenärer, främst de som ska göra affärsresor utomlands.

“Därutöver arbetar den danska regeringen i samarbete med näringslivet och kultursektorn med att utveckla ett digitalt coronapass för att dokumentera ett negativt covid-19-test eller vaccinering mot covid-19 mer brett i samhället”, skriver danska Finansministeriet, myndigheten som ansvarar för utvecklingen av coronapassen, i ett svar till Källkritikbyrån.

Målet är att det ska vara ett av flera verktyg för att kunna öppna upp samhället igen när hälsoläget medger det, fortsätter myndigheten.

Det finns ett antal överväganden att göra kopplade till detta, däribland användbarheten och då särskilt frågan om en vaccinerad person fortfarande kan sprida smittan, upplyser Finansministeriet om och skriver vidare: “Den danska regeringen kommer att besluta om och hur ett coronapass kan användas för mer än resande i ett senare skede”.

Man kan redan i dag skriva ut uppgifter om vaccinering och covid-19-tester både i Danmark och Sverige och myndigheter i båda länderna säger till Källkritikbyrån att målet är att formalisera processen och att göra det tekniskt lättare.

– Man kan redan i dag få ett utdrag ur sin journal, säger Pia Ohlén, presskommunikatör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i Sverige.

4 februari fick DIGG i uppdrag av regeringen att ta fram en digital infrastruktur för vaccinationsintyg tillsammans med flera andra myndigheter.

– Det här kommer att göra vaccinationsintygen säkrare, enklare och internationellt gångbara, sade digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) på presskonferensen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson påpekade att vaccinerade – med eller utan intyg – inte kan frångå de restriktioner som gäller i landet.

Kommentar på Facebook.

I texten från Nya tider förekommer en del felaktiga eller missvisande påståenden, bland annat att Pfizer och Modernas vaccin aldrig testats på djur.

När det gäller ModeRNA:s och Pfizers mRNA-sprutor så är det aldrig tidigare prövade tekniker som inte ens testats på djur, vilket man i vanliga fall är tvingad att göra, och som endast testats under mycket kort tid och i begränsad omfattning på få försökspersoner. 

Ur Nya tiders artikel

För det första så har vaccinerna testats på möss och makakeapor, något du till exempel kan läsa mer om i den här faktagranskningen från nyhetsbyrån AP.

Det som skilt processen åt är att vaccinföretagen fick lov att utföra djurstudier parallellt med människostudier, i stället för den ena efter den andra som vanligen sker. Att kalla antalet försökspersoner för få är också ett tvivelaktigt påstående – vaccinen testades på över 70 000 personer.

De här påståendena är vanligt förekommande bland vaccinmotståndare på nätet och brukar åtföljas av påståenden att tekniken är helt ny och helt oprövad, vilket lyfts även i Nya tiders text. Men det stämmer inte heller.

– Det är inte precis som att de här teknologierna började utvecklas nu under pandemin. Det har varit en massa förberedande arbete, säger William Moss, chef för International Vaccine Access-centret vid Johns Hopkins-universitetet till nyhetsbyrån AP.

Nya tider tar även upp biverkningar av vaccinet och skriver att “döda och allvarligt skadade finns redan nu listade som följd av vaccinationerna”. Det är sant att Svenska Läkemedelsverket och det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, liksom en hel världs hälsomyndigheter, följer möjliga biverkningar av vaccinen mot covid-19.

Men vad det faktiskt innebär är att alla fall som kan misstänkas vara knutna till vaccineringen ska rapporteras in och undersökas. Det gör inte alla dessa fall till faktiska vaccinskador eller biverkningar. Hittills har inga dödsfall kunnat knytas direkt till vaccinen.

Källkritikbyrån har tidigare skrivit om just sammanblandningen, när människor drar likhetstecken mellan inrapporterade dödsfall efter vaccinering och dödsfall med vaccinering som orsak.

Frågan om diskriminering dyker upp hela tiden i samband med vaccinpassen. Det var den första frågan på regeringens presskonferens, det diskuteras i Tyskland och protesteras mot i Danmark. Det välkomnas av näringslivet och möts med oro av de som är negativa till vaccin.

Men vad innebär diskriminering rent krasst? Att vara vaccinerad eller ej omfattas till exempel i dagsläget inte av diskrimineringslagen.

– För att säga att en viss situation utgör diskriminering enligt diskrimineringslagen så måste det finnas ett samband med en av de i lagen sju angivna diskrimineringsgrunderna, säger Clas Lundstedt, pressansvarig hos Diskrimineringsombudsmannen.

De är:

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • ålder

Det finns även något som kallas för indirekt diskriminering. Det är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer i någon av kategorierna.

– Det här gäller om det inte finns ett berättigat syfte med bestämmelsen, säger Clas Lundstedt på DO.

Enligt lagen ska då de inskränkningar, det vill säga de åtgärder som vidtas för att uppnå syftet, också bedömas vara lämpliga och nödvändiga. Med det menas att man ska kunna visa att åtgärderna faktiskt leder mot syftet och att det inte kan göras på ett annat, mindre inskränkande sätt för att uppnå syftet.

– Det är en avvägning, men det finns ju kraftfulla samhällshänsyn att ta när det gäller corona, till exempel att skydda utsatta grupper, säger Christoffer Badse på Institut for Menneskerettigheder.

Kommentar på Facebook.

– Juridiken betraktar inte all särbehandling automatiskt som diskriminerande. Det är inte i sig diskriminerande att vaccinerade förses med dokument som intygar vaccinationen, säger Gregor Noll vid Göteborgs universitet.

Det finns inget konkret lagförslag som DO eller Noll kan bedöma, påpekar båda.

På DIGG, myndigheten som ska bygga infrastrukturen, så säger Pia Ohlén också att det är alldeles för tidigt för att svara på den frågan.

Inte heller i Danmark finns det något i nuvarande lagstiftning som sätter stopp för införandet av vaccinpass, men Frederik Waage, professor i konstitutionsrätt vid Syddanska universitetet i Danmark, påpekar att frågan skulle kunna bli aktuell för Europadomstolen i Strasbourg.

– Det är ju om domstolen i framtiden skulle komma fram till att dansk rättspraxis är problematisk i förhållande till artikel 14 i den europeiska människorättskonventionen. Men det är alltså inget som finns i lagarna nu.

Så här lyder punkt 14 i Europakonventionen:

Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Vi återgår till Nya tider. Texten avslutas med en uppmaning att ta med och visa upp Nya tiders utdrag ur resolutionen för myndighetspersoner när man upplever påtryckningar att ta vaccin eller att “diskrimineras, med till exempel krav på vaccinationspass”.

Kommentar på Facebook.

Men det har man inget för rent rättsligt, enligt Gregor Noll, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.

– Det är ingen poäng med att visa upp utdrag ur texten för myndighetsutövare, som Nya tider rekommenderar, säger han.

FAKTA

Europarådets parlamentariska församling (PACE) utgörs av politiskt tillsatta representanter från medlemsstaternas nationella parlament och består av 636 ledamöter.

PACE kan anta olika typer av texter varav resolutioner är en. En resolution är en text som rekommenderar eller slår fast principer eller handlingsvägar.

En resolution kan även fördöma vissa företeelser eller handlingsmönster. Endast undantagsvis är internationella resolutioner folkrättsligt bindande.

Så här står det på PACE:s hemsida: “Though PACE has no power to pass binding laws, PACE holds a constant dialogue with governments, national parliaments, other international organisations and civil society which “sets the agenda”. In this way, its texts filter down through law and practice to improve the lives of Europeans everywhere.”.

Källa: Sveriges ständiga representation vid Europarådet

Har du tips om andra saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.